فایل های الکترومغناطیسی دیگر ویژه، بصورت بافه دراوردن و قرقره