• ម៉ាស៊ីនបង្វិលទ្វេរដងចំនួន ១២៥០
  • ម៉ាស៊ីនហ្វ្រាំង
  • ម៉ាស៊ីនផ្សារប៊ុតសម្រាប់អ្នកធ្វើចរន្តជាប់
  • ឧបករណ៍ចាប់ហ្វ្រេកង់អេឡិចត្រិចខ្ពស់ឬថាមពល
  • ប៊ុនឆឺរល្បឿនលឿនទ្វេដង
  • ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពឡាស៊ែរ
  • ម៉ាស៊ីនតំរឹមបញ្ឈរ LTM-B ស៊េរី