• 1250 ද්විත්ව ඇඹරුම් පොකුර
  • ෙගත්තම් යන්ත්රය
  • අතරමං වූ සන්නායක සඳහා බට් වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය
  • ඉහළ හෝ බල සංඛ්‍යාත AC ස්පාර්ක් පරීක්ෂක
  • අධිවේගී ද්විත්ව ඇඹරුම් බන්චරය
  • ලේසර් මුද්රණ යන්ත්රයක්
  • LTM-B ශ්‍රේණි සිරස් කිරි කැපීමේ යන්ත්‍රය